Adas - reality s.r.o
Prejsť na nové bývanie
REALITY
Služby

 

Aktuálne hľadáme pre našich klientov:

 

 -  1- izbové byty, 2- izbové byty, 3- izbové byty, 4- izbové byty v Poprade, Kežmarku a Svite + rodinné domčeky v okolí      Popradu

 

Náplňou práce našej realitnej kancelárie je:

 

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • vyhľadanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta
 • poradenstvo v oblasti kúpy a prenájmu nehnuteľnosti
 • obhliadky priestorov (pozemkov) po dohode s klientom
 • vypracovanie fotodokumentácie nehnuteľnosti a jej prezentácia
 • vypracovanie ponuky k nehnuteľnosti a jej následná propagácia a inzercia
 • kontaktovanie potenciálnych záujemcov a obchodné rokovania s nimi
 • vypracovanie zmlúv (kúpna, nájomná a pod.) 
 • zabezpečenie bezchybného priebehu celej realitnej transakcie, ako aj príprava a realizácia ostatných právnych úkonov potrebných na jej bezproblémové ukončenie

 

Vybavíme za Vás:

 

 • kompletný právny servis ( zmluvy, kataster - kolky hradí naša realitná kancelária)
 • znalecké posudky
 • komplexné služby v oblasti vybavenia hypotekárnych úverov v ktorejkoľvek bankovej inštitúcií.

  Naša realitná kancelária Adas - reality s.r.o., má skúsenosti s poskytovaním hypotekárnych úverov, hypotekárnym trhom, financovaním nehnuteľností a koordináciou hypotekárneho financovania developerských projektov v ktorejkoľvek bankovej inštitúcií. Mgr. Andrea Šubová  má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a je zapísaná  do zoznamu samostatných finančných agentov v sektore samostatný finančný agent v registri finančných agentov, finančných poradcov (http://regfap.nbs.sk/) vedenom Národnou Bankou Slovenska ( www.nbs.sk ).

   

Ponúkame Vám:

 

 • osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 • odborné posúdenie požiadavky a návrh najvýhodnejšieho riešenia
 • aký koľvek čas a deň obhliadky ktorý si zvolíte vy
 • možnosť stretnutia aj mimo bežných pracovných hodín
 • rýchlosť a spoľahlivosť
 • potrebujete dobrého a hlavne cenovo prístupného vodára, kúrenára, stolára či elektrikára? Aj v tom   Vám radi pomôžeme
 • poradíme Vám aké podklady a doklady budete potrebovať pri vybavení územného rozhodnutia a stavebného povolenia, čo Vás čaká a neminie pri stavbe načierno a kolaudácie vašej nehnuteľnosti

 A to všetko samozrejme za výhodné ceny a podmienky!

 

Naša realitná kancelária príjme realitných maklérov!!!

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Adas - reality s.r.o.,

Adas - reality s.r.o., Oddiel: Sro, Číslo vložky:76156/L, IČO: 53 484 304,DIČ: 2121388929, Zastúpená: Konateľom spoločnosti.:  Mgr. Andrea Šubová, Sídlo: Prosiek 59,032 23 , Realitná kancelária: Adas – reality s.r.o., Okružná 767/18, 058 01  Poprad ,tel. 0917/757338,  email: andrea.subova@adas.sk,   (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 

 

1.        Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného  konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 

2.        Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Mgr.Andrea Šubová, Okružná 767/18, Poprad 05801

 

3.        Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  

 

4.        Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

5.        Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.        Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 

7.        Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

8.        RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

9.        RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

10.    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu andrea.subova@adas.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

 

11.    Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

12.    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

 

13.    Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

14.    Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 

a)       meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)       presné označenie Realitnej kancelárie,

c)       úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)       označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e)       dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

f)        vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

 

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016.

 

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

 

 Mgr. Andrea Šubová dňa 01.01.2016 

 

 

Bankové inštitúcie


 

 

 

 

 

Realitné serveri